Obec vypracúva komunitný plán. Komunitný plán ako prostriedok a predpoklad komunitného plánovania podporuje rozvoj partnerstiev so zúčastnenými subjektmi a obyvateľmi obce.

Komunitný plán je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu komunitného plánovania. Je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite, zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám.

Komunitný plán stanoví ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb. Mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu vytýčených cieľov. Komunitný plán obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupov a priebeţného informovania verejnosti. 


Dátum zverejnenia: 17.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie