Popis služby: Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 17.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 25.04.2018

Žiadosť o zabratie alebo užívanie verejného priestoru

Legislatíva

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Mestá a obec má individuálne poplatky