Mesto a obec spravuje a udržuje miestne komunikácie I. až IV. triedy. Povoľuje ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia. Informuje o aktuálnych a pripravovaných uzávierkach miestnych komunikácií. Je cestným správnym orgánom. 

Žiadosti na uzávierku miestnych komunikácií sú delene podľa účelu:

 • Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie I. až IV. triedy na susedné nehnuteľnosti 
 • Pripojenie pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu I. až IV. triedy
 • Usporiadanie siete miestnych komunikácií I. až IV. triedy
 • Uzávierka, obchádzka, odklon pre miestnu komunikáciu I. až IV. triedy

Žiadosti sú vybavované a publikované v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ak si uzávierka miestnych komunikácií vyžiada zmenu organizácie dopravy žiadosť je posúdená v dopravnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení v so súhlasom s príslušným  dopravným inšpektorátom. Hlavné mesto po posúdení konkrétnej žiadostí nemusí príslušné povolenie vydať.

Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierských sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a pod.


Dátum zverejnenia: 17.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 25.04.2018

Rozkopávky a uzávierky

Legislatíva

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. cestnej premávke
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Poplatky

 • Do 14 dní: 66,39 EUR
 • DO 30 dní: 99,58 EUR
 • Do 3 mesiacov: 132,78 EUR
 • DO 6 mesiacov: 165,97
 • Do 9 mesiacov: 199,16 EUR
 • Do 12 mesiacov: 265,55 EUR