Úradná tabuľa - Obec Lesné 

Návrh Dodatku č.2 VZN 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Na stiahnutie
 
Source: Obec Lesne