Úradná tabuľa - Obec Lesné 

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Oznámenie o strategickom dokumente PSK nájdete tu. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť o zverejnení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.  Dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SRwww.enviroportal.sk Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené […]
 
Source: Obec Lesne